اظهارنامه انحلال اشخاص حقوقی

اظهارنامه انحلال اشخاص حقوقی

اظهارنامه انحلال اشخاص حقوقی : اظهارنامه مالیاتی یکی از تکالیف مالیاتی مهم سالانه هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول مالیات می‌باشد که باید نسبت به تنظیم و ارسال این اظهارنامه عملکرد مالیاتی اقدام کنند. اظهارنامه مالیاتی فرمی است به‌منظور اظهار درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه، معافیت‌ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برحسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور ازسوی سازمان امور مالیاتی ارائه شده است. بر اساس ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. اظهارنامه انحلال اشخاص حقوقی اظهارنامه انحلال اشخاص حقوقی برای اشخاص مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی ۶ نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد وجود دارد: اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ این قانون که نسبت به سایر اظهارنامه‌ها جامع‌تر است)، اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه اول، دوم و سوم طبق آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک ویژه اشخاص حقیقی دارنده درآمد املاک ماده ۵۷ و۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم و اظهارنامه انحلال طبق ماده ۱۱۴ و۱۱۶ این قانون. در عرصه اقتصادی گاهی متاثر از بحران‌های مالی که این سال‌ها بیشتر با آن مواجه بوده‌ایم، شرکت‌ها به دلایل متعدد تصمیم به انحلال شرکت می‌گیرند و بدون این که از قوانین مالیاتی آن باخبر باشند، متحمل جریمه مالیاتی می‌گردند. بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مالیات‌های مستقیم، آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف‌اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان ‌صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی‌ دعوت شده است‌، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی ‌شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد تنظیم و به اداره امور ‌مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامه ‌شخص حقوقی باشد، برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود. نکته: عموماً در شرکت‌ها، مجمع عمومی فوق العاده صلاحیت اتخاذ تصمیم برای انحلال شرکت را دارد و در مورد سایر اشخاص حقوقی همانند موسسات و کانون‌ها و بنیادها و… ممکن است صلاحیت انحلال آن شخص در اختیار اشخاصی همانند هیات امنا یا … باشند. به هر صورت تفاوتی نمی‌کند که ارکان یا عناصر تصمیم گیرنده برای انحلال چه عنوانی داشته باشند. مهم آن است که مدیران آن شخص حقوقی برابر ماده ۱۱۴ قانون مالیات‌های مستقیم پیش از تشکیل ارکان صلاحیت دار برای انحلال اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت به اداره امور مالیاتی کرده باشند. چنان چه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود زمین، ساختمان، حق واگذاری محل، سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد، جهت محاسبه مالیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتر دارایی یا دارایی مذکور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و از طرف دیگر نیز معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی کسر می‌گردد . طبق ماده ۱۱۵ این قانون، مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است. تبصره- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آن چه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین ‌می‌شود. نکته: چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و‌ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی­های‌ مذکور جزو اقلام دارایی­های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی­گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌­­گردد. طبق ماده ۱۱۶ این قانون، مدیران تصفیه مکلف‌اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را براساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط ‌تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. تبصره ـ مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که ‌منحل می‌شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ‌ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می‌گردد. نکته: در صورتی که اظهارنامه‌های مربوط به مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم به اداره امور مالیاتی تسلیم نشده باشد، یا دارایی‌های شرکت قبل از تحصیل مفاصاحساب مالیاتی تقسیم شده باشد، ضامن‌های شخص حقوقی و کلیه کسانی که دارایی شرکت بین آن‌ها تقسیم شده مشمول پرداخت مالیات و همچنین جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهند شد. نکته: جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون ظرف‌ مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%)سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may also like